...เอื้องผึ้งบานที่บ้านหนองขาม...

สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวหนองขาม

จากอดึต

โรงเรียนบ้านหนองขาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนชั่วคราว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2502 แบบโรงนา เสาไม้จริง หลังคา มุงด้วยหญ้าคา ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 20 เมตร นายจันทร์ วิถี อดีตผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้นำ ในการก่อสร้าง

สู่อนาคต

....ปัจจุบัน มีอาคารเรียนทั้งหมด 2 หลัง จำนวน 8 ห้องเรียน อาคารเด็กเล็ก 1 หลัง เรือนพยาบาล 1 หลัง ห้องสมุด 1 หลัง ห้องส้วม 7 ที่นั่ง 2 ห้องน้ำ เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 127 คน จำนวนครู 8 คน พนักงานบริการ 1 คน โดยนายมนัส เปล่งวิทยา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม
คำขวัญของโรงเรียน

เน้นการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมจริยธรรม

สีประจำโรงเรียน

ขาว เขียว
lmckncjknfcjfnjsdfnj